>

Algemene voorwaarden

Ingangsdatum: 1 augustus 2023

  

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de onderstaande termen begrepen: 

 1. “ST”: De onderneming “ST Cursussen en Onderwijs”, handelend onder die naam of onder de naam “GMAT Amsterdam”; en rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeurs, werknemers en agenten.
 2. “Cursist”: de natuurlijke persoon die een Overeenkomst afsluit met ST tot het volgen van een Cursus.
 3. “Overeenkomst”: elke overeenkomst tussen ST en een Cursist met betrekking tot het volgen van een Cursus.
 4. “Partijen”: ST en Cursist tezamen.
 5. “Leerkracht/Leerkrachten”: de werknemers of anderzijds ondergeschikten van ST, welke door ST belast zijn met het verzorgen van Cursussen.
 6. “Cursus/Cursussen”: een door ST georganiseerde en verzorgde cursus, training, les, workshop of andere groepsactiviteit met als doel het vergroten van de kennis van de Cursist(en). Een Cursus bestaat uit één of meerdere Cursusdagen.
 7. “Cursusdag”: een enkele les, training, workshop of andere groepsactiviteit gegeven als onderdeel van een Cursus.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, opdrachten, aanbiedingen en andere rechtsbetrekkingen tussen ST en Cursist aangaande de participatie van Cursist in door ST georganiseerde Cursussen.
 2. Cursist accepteert de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en verklaart uitdrukkelijk dat er geen andere algemene voorwaarden op de rechtsbetrekking tussen ST en Cursist van toepassing zijn.
 3. Bij een eventuele onderlinge tegenstrijdigheid tussen een of meerdere van deze voorwaarden en in de opdrachtbevestiging opgenomen specifieke voorwaarden zijn de voorwaarden in de opdrachtbevestiging van toepassing.
 4. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk en met ondertekening van beide Partijen.

 

Artikel 3 – Inschrijving cursus en totstandkoming overeenkomst

 1. Een Cursist kan zich inschrijven voor een Cursus door middel van het invullen van een inschrijfformulier op de website(s) van ST; door een volledig ingevuld inschrijfformulier per email naar ST te versturen; of per telefoon. Tevens kan de cursist zich inschrijven door aanmelding via de website van ST.
 2. Indien de Cursist zich via de website inschrijft voor een Cursus ontstaat de Overeenkomst wanneer de betaling van het lesgeld door ST ontvangen wordt. De Cursist ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.
 3. Indien de Cursist zich via een andere weg dan de website inschrijft ontstaat de Overeenkomst wanneer ST mondeling, schriftelijk of per email bevestigt dat de Cursist is toegelaten tot de betreffende Cursus.

 

Artikel 4 –Dienstverlening en huisregels

 1. ST geeft per email of via haar website de plaats(en), de data en de tijden van de Cursus aan. Het is de verantwoordelijkheid van Cursist om deze te noteren en in acht te nemen.
 2. Indien er wijzigingen zijn met betrekking tot de plaats(en), de data en de tijden van de Cursus wordt de Cursist hiervan tijdig per email of telefoon op de hoogte gesteld, waarbij ST de door Cursist opgegeven contactgegevens gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van Cursist om te zorgen dat zijn contactgegevens accuraat zijn, en waar nodig om wijzigingen aan ST door te geven.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van Cursist om tijdig op de aangegeven cursuslocatie aanwezig te zijn. Indien Cursist meer dan 10 minuten na aanvang op de cursuslocatie arriveert, is de Leerkracht ertoe gerechtigd Cursist de toegang tot de Cursusdag te ontzeggen. Cursist heeft in dat geval geen recht op enige restitutie.
 4. Cursist is ertoe gehouden zich fatsoenlijk te gedragen tijdens Cursusdagen en om Leerkrachten en andere cursisten met respect te behandelen. Indien een Leerkracht, naar eigen inzicht, het gedrag van Cursist als storend ervaart, geeft hij Cursist een enkele waarschuwing. Indien Cursist na een waarschuwing zijn gedrag niet aanpast, is ST gerechtigd Cursist toegang tot zowel de Cursusdag als de resterende Cursusdagen te ontzeggen, zonder dat ST gehouden is tot het betalen van enige restitutie. 
 5. Digitale leermiddelen zijn beschikbaar voor een periode van 6 maanden, tenzij bij het product op de website anders vermeld staat.

 

Artikel 5 – Facturen en betaling

 1. Het lesgeld voor Cursussen wordt in de regel voor aanvang van de Cursus betaald via het online betalingssysteem van ST. Indien het lesgeld, om wat voor reden dan ook, niet via het online betalingssysteem voldaan is ten tijde van het ontstaan van de Overeenkomst in de zin van Artikel 3, dient Cursist het lesgeld tenminste een week vóór aanvang van een Cursus per bankoverschrijving naar ST over te maken. Indien ST het lesgeld, ten tijde van aanvang van een Cursus, het lesgeld niet heeft ontvangen is zij gerechtigd om de Cursist toegang tot de Cursus te ontzeggen.
 2. Het lesgeld dient in volledigheid te worden voldaan door middel van een bankoverschrijving naar: 

Naam:                 ST Cursussen en Onderwijs
IBAN:                  NL82ABNA0122993047
Omschrijving:    Het factuurnummer

 1. Bij achterstallige betaling stuurt ST eerst een betalingsherinnering. Indien de betalingstermijn voor de betalingsherinnering wordt overschreden, is de Cursist van rechtswege in verzuim vanaf de dag na het verlopen van de betalingstermijn. Voor het intreden van verzuim is geen verdere ingebrekestelling vereist. ST is met ingang van de dag van verzuim gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen. ST zal daarbij administratiekosten van €15,- in rekening brengen.
 2. Wanneer het verzuim zoals bedoeld in art. 5.3 intreed komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Cursist. Deze worden concreet begroot op basis van redelijkheid en billijkheid.
 3. Alle bezwaren met betrekking tot facturen of betalingstermijnen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ST te worden overgebracht.

 

Artikel 6 – Bedenktijd en annulering

 1. Cursist heeft, behoudens het in lid 2 en 3 bepaalde, recht op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen (‘herroepingsrecht’). Indien Cursist wenst gebruik te maken van de bedenktijd dient hij dit binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst (in de zin van Artikel 3) per email, telefoon of post aan ST te vermelden. ST betaalt dan binnen 14 dagen na ontvangst van de herroeping het lesgeld terug.
 2. Wanneer de Cursist binnen 14 dagen na het afsluiten van de Overeenkomst de opleiding start, geldt de bedenktijd, alleen vervalt op het eerste lesmoment waaraan de Cursist heeft deelgenomen.
 3. Wanneer de Cursist geen gebruik maakt van het wettelijk herroepingsrecht, vervalt het recht op enige restitutie.
   

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Cursist, of waar Cursist minderjarig is diens ouders of voogden, is/zijn tegenover ST aansprakelijk voor alle schade die ST lijdt door toedoen van Cursist. Cursist vrijwaart ST tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan Cursist toerekenbaar is.
 2. Indien ST aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. ST en haar Leerkrachten leveren alle inspanningen om een bevredigend resultaat voor Cursisten te bereiken. Desondanks kan een bepaald resultaat, zoals bijvoorbeeld het slagen voor een examen of het behalen van een cijfergemiddelde, nimmer worden gegarandeerd. ST is nimmer aansprakelijk voor het niet behalen van gewenste studieresultaten van Cursisten.
 4. ST kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat ST is uitgegaan van, door of namens Cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De aansprakelijkheid voor schade aan het adres van ST beperkt zich tot de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. ST is niet aansprakelijk voor de handelingen of de nalatigheid van derden die niet onder de overeenkomst vallen.
 7. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.

 

Artikel 8 – Klachtenprocedure

 1. ST verwelkomt klachten, aanvullingen en ander commentaar op haar werkwijze of de werkwijze van haar Leerkrachten. ST neemt alle klachten die, mits overgebracht conform de bepalingen in dit artikel, daarom in serieuze behandeling.
 2. Klachten dienen binnen 14 dagen na de Les waarop de klacht betrekking heeft te worden verstuurd naar [email protected] of naar het postadres van ST:

ST Cursussen en Onderwijs
Bos en Lommerplantsoen 3F
1055 AA Amsterdam

 1. Klachten moeten in ieder geval vermelden: naam, adres en woonplaatsgegevens van de klager; contactgegevens (bij voorkeur mobiele telefoon en email-adres) van de klager; datum en tijd waarop de les heeft plaatsgevonden; en een korte omschrijving van de klacht.
 2. ST neemt de klacht in behandeling en communiceert binnen 14 dagen een antwoord op de klacht naar Cursist via de daarvoor opgegeven contactgegevens.
 3. Als er verwacht wordt dat er langere tijd nodig is, wordt Cursist hiervan binnen 14 dagen na het indienen van de klacht op de hoogte gesteld, waarbij een indicatie gegeven wordt van het verwachte moment van uitsluitsel.
 4. Een klacht over ST kan ook worden ingediend via de onafhankelijke juridisch adviseur Joe Jay de Haas, via e-mailadres [email protected]. Diens oordeel is bindend voor ST. Eventuele consequenties van dit oordeel worden door ST snel afgehandeld.
 5. Alle klachten zijn vertrouwelijk en worden met zorg afgehandeld.
 6. ST streeft naar kwaliteit in cursussen en service en streeft ernaar ieder type klacht op een adequate manier af te handelen.
 7. Klachten worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

 

Artikel 9 - Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten, modellenrechten en octrooien welke berusten op de lesmethodes, lesmaterialen en andere attributen gebruikt tijdens Lessen zijn ofwel eigendom van ST, ofwel gelicentiëerd door de rechthebbende voor gebruik tijdens Lessen door ST.
 2. Het is Cursist niet toegestaan om de door ST gehanteerde lesmaterialen en lesmethoden te verveelvoudigen of openbaar te maken in de zin van de Auteurswet, hoofdstuk 1. Het is Cursist in het bijzonder verboden het door ST gehanteerde lesmateriaal te gebruiken ter ondersteuning van lessen, cursussen en andere onderwijsactiviteiten die niet door ST worden georganiseerd.
 3. Indien er enig voor auteursrecht vatbaar werk ontstaat in de uitvoering van een Overeenkomst tussen ST en Cursist wordt ST hiervan als de wettelijke maker gezien en komt het auteursrecht op het werk volledig toe aan ST. Art. 7 en 8 van de Auteurswet worden uitdrukkelijk van werking uitgesloten.
 4. Indien er enig ander intellectueel eigendomsrecht ontstaat in de uitvoering van de Overeenkomst komt dit toe aan ST. Cursist verleent alle redelijkerwijs te verwachten medewerking aan ST om eventuele rechtenregistraties of deponeringen te volbrengen.

 

Artikel 10 -Overmacht

 1. Een Cursus gaat definitief door wanneer er ten minste drie aanmeldingen zijn. ST behoudt het recht in het geval van te weinig inschrijvingen, overmacht of anderzijds, de cursusdata, cursuslocatie of docent te wijzigen zonder korting op of restitutie van het cursusbedrag. De Cursist zal hierover duidelijk geïnformeerd worden.
 2. ST behoudt het recht ingeval van te weinig inschrijvingen, overmacht of anderzijds de Cursus definitief te annuleren.
 3. Indien een Cursusdag geen doorgang kan vinden doet ST alles wat redelijkerwijs van haar verwacht kan worden om een vervangende Cursusdag te organiseren.
 4. Indien ST niet in staat is een vervangende cursusdag te organiseren, of indien de Cursist niet in staat is om op de vervangende Cursusdag(en) aanwezig te zijn, is Cursist gerechtigd tot restitutie van het lesgeld voor de gemiste Cursusdag.
 5. Indien Cursist een Cursusdag, door ziekte of andere omstandigheden, niet kan bijwonen, stelt hij ST hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. ST is gerechtigd maar niet verplicht tot het verschaffen van een vervangende Cursusdag in geval van ziekte of andere verhinderende omstandigheid.

 

Artikel 11 – Privacy en vertrouwelijkheid

 1. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten, en zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen, met uitzondering van het versturen van boeken naar de Klant. Andere persoonlijke informatie verstrekt door de Klant aan ST tijdens de cursus is ook strikt vertrouwelijk.

 

Artikel 12 – Overige bepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen ST en Cursist zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. In het geval dat enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst ten gevolge van een wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak gedeeltelijk of in zijn geheel nietig wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en de onderliggende Overeenkomst onverminderd geldig. Waar een bepaling door eenzelfde reden niet in originele vorm maar wel in een beperkte vorm van toepassing kan blijven, blijft de bepaling in deze beperkte vorm geldig.
 3. ST behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk willekeurig moment te wijzigen. Bij het wijzigen van de algemene voorwaarden wordt de vernieuwde versie rechtsgeldig aan Cursist ter hand gesteld. De meest recente versie is te vinden op www.gmatamsterdam.com.

 

Contact Us

If you have any questions, concerns or complaints about these Terms and Conditions, please contact us: